سیستم های توزیع شده

توضیحات

سرفصل مطالب

فصل اول: مقدمه ای بر سیستمهای توزیع شده
فصل دوم: معماری ها
فصل سوم: فرآیندها
فصل چهارم: ارتباطات
فصل پنجم: نامگذاری
فصل ششم: همگام سازی

منابع اصلی

ویدئوهای آموزشی

پادکستهای کلاس