کارآفرینی

توضیحات

ساخت ماشین هایی که کارهایی را انجام می دهند که آن کارها معمو لاً با استفاده از هوش انسان انجام می شوند؛ مثل، ترجمه یک زبان به زبان دیگر. به عنوان تعریفی دیگر، دانش و مهندسی ساخت ماشین های هوشمند و مخصوصاً برنامه های کامپیوتری هوشمند می باشد. هوش مصنوعی ، وابسته به کامپیوترهای مورد استفاده برای فهم هوش انسانی می باشد، ولی لازم نیست که خودش را به روش هایی که به صورت زیستی قابل مشاهده اند محدود نماید.

سرفصل مطالب

فصل اول: نقشه راه من
فصل دوم: نوآوری باز
فصل سوم: کسب و کار اینترنتی
فصل چهارم: استارتاپ
فصل پنجم: طرح کسب و کار
فصل ششم: استراتژی تاب آوری کسب و کار

منابع اصلی

ویدئوهای آموزشی

پادکستهای کلاس

ساخت ماشین هایی که کارهایی را انجام می دهند که آن کارها معمو لاً با استفاده از هوش انسان انجام می شوند؛ مثل، ترجمه یک زبان به زبان دیگر. به عنوان تعریفی دیگر، دانش و مهندسی ساخت ماشین های هوشمند و مخصوصاً برنامه های کامپیوتری هوشمند می باشد. هوش مصنوعی ، وابسته به کامپیوترهای مورد استفاده برای فهم هوش انسانی می باشد، ولی لازم نیست که خودش را به روش هایی که به صورت زیستی قابل مشاهده اند محدود نماید.