تستی

توضیحات

ساخت ماشین هایی که کارهایی را انجام می دهند که آن کارها معمو لاً با استفاده از هوش انسان انجام می شوند؛ مثل، ترجمه یک زبان به زبان دیگر. به عنوان تعریفی دیگر، دانش و مهندسی ساخت ماشین های هوشمند و مخصوصاً برنامه های کامپیوتری هوشمند می باشد. هوش مصنوعی ، وابسته به کامپیوترهای مورد استفاده برای فهم هوش انسانی می باشد، ولی لازم نیست که خودش را به روش هایی که به صورت زیستی قابل مشاهده اند محدود نماید.

سرفصل مطالب

فصل اول: هوش مصنوعی
فصل دوم: عامل های هوشمند
فصل سوم: حل مساله و جستجو
فصل چهارم: جستجوی آگاهانه (مکاشفه ای)
فصل پنجم: الگوریتم های جستجوی محلی
فصل ششم: مسایل ارضای محدودیت
فصل هفتم: مسایل ارضای محدودیت و برنامه نویسی ارضای محدودیت
فصل هشتم: تئوری بازی ها
فصل نهم: عامل های منطقی
فصل دهم: منطق مرتبه اول به بیان ساده
فصل یازدهم: منطق مرتبه اول
فصل دوازدهم: استنتاج در منطق مرتبه اول
فصل سیزدهم: نامعلومی (عدم قطعیت)
فصل چهاردم: شبکه های بیزی
فصل پانزدهم:استنتاج در شبکه های بیزی
فصل شانزدهم: شناخت سخن یا سخن شناسی
فصل هفدهم: تصمیم گیری های عاقلانه
فصل هیجدهم: شبکه های عصبی
فصل نوزدهم: الگوریتم های ژنتیکی
فصل بیستم: سیستم های خبره
فصل بیست و یکم: پردازش های تصمیم گیری مارکوف
فصل بیست و دوم: سیستم های طبقه بندی کننده
فصل بیست و سوم: درخت های تصمیم گیری
فصل بیست و چهارم: یادگیری Q
فصل بیست و پنجم: برنامه ریزی

منابع اصلی

ویدئوهای آموزشی

مشاهده ویدئو در این باره

پادکستهای کلاس

ساخت ماشین هایی که کارهایی را انجام می دهند که آن کارها معمو لاً با استفاده از هوش انسان انجام می شوند؛ مثل، ترجمه یک زبان به زبان دیگر. به عنوان تعریفی دیگر، دانش و مهندسی ساخت ماشین های هوشمند و مخصوصاً برنامه های کامپیوتری هوشمند می باشد. هوش مصنوعی ، وابسته به کامپیوترهای مورد استفاده برای فهم هوش انسانی می باشد، ولی لازم نیست که خودش را به روش هایی که به صورت زیستی قابل مشاهده اند محدود نماید.